Kwaliteit en rapportage

Voor Sportever Kinderopvang is het vanzelfsprekend dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving binnen de kinderopvang. Onze opvang voldoet dan ook aan de kwaliteitsnormen.

  • Jaarlijks maken wij voor alle vestigingen een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid, zoals voorgeschreven door de Wet Kinderopvang en jaarlijks gecontroleerd door de GGD.
  • Al onze medewerkers voldoen aan de gestelde opleidingseisen, bezitten een verklaring omtrent het gedrag, hanteren de gedrags- en beroepscode, werken vanuit het vastgestelde Pedagogisch Beleid en worden jaarlijks geschoold. En staan geregistreerd in het personenregister. Ook onze vrijwilligers en stagiaires bezitten een verklaring omtrent het gedrag.
  • De pedagogisch medewerkers van Sportfever Kinderopvang voldoen aan alle eisen en kwalificaties die aan hen worden gesteld. In de CAO Kinderopvang staan de opleidingseisen waaraan alle pedagogisch medewerkers moeten voldoen.
  • Alle medewerkers zijn op de hoogte van de werkinstructies t.a.v. veiligheid en gezondheid. Deze werkinstructies worden meerdere malen per jaar geactualiseerd. De verbeteringen worden doorgenomen met de medewerkers en ouders zien dit terug in de ouderportaal.
  • Medewerkers bij Sportfever Kinderopvang hebben een signalerende functie en zij hanteren de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. 
  • Elke vestiging van Sportfever Kinderopvang staat onder leiding van een Assistent leidinggevende.
  • Iedere basisgroep heeft een vaste mentor. Dit is het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen op de kinderopvang locatie.
  • Onze pedagogisch medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door middel van coaching, een goede aansturing en begeleiding door de Assistent leidinggevende.
  • Sportfever Kinderopvang luistert graag naar input van medewerkers (via haar jaarlijkse medewerker tevredenheidsonderzoek), maar ook naar haar klanten. Dit doen wij via de Oudercommissies. Ook houden wij regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek onder onze ouders.

Breed aanbod, variatie in sport en spelactiviteiten

Sportfever heeft een breed aanbod voor uw kind. Onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs worden de kinderen uitgedaagd om te kijken waar hun grenzen liggen of om hun grenzen op te zoeken. Samenwerkend of juist individueel die prestatie leveren die ze voor ogen hebben. Door een diversiteit aan- en een continue wisseling van sport- en spel activiteiten zowel binnen als buiten is er steeds een afwisselend attractief aanbod.

Alle medewerkers van Sportfever zijn zeer begaan met kinderen en geselecteerd op flexibiliteit en inventiviteit. Iedere dag zorgen zij voor een aangename sfeer vol sportieve uitdagingen.

Altijd lekker en gezond eten bij Sportfever!

Gezond, lekker, veilig en bewust eten is belangrijk voor kinderen. Wij volgen de adviezen van het voedingscentrum op.

Regelgeving Wet Kinderopvang

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan deze eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de GGD en het Landelijk Register Kinderopvang.

Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO de Kickies (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO Heemstede VEW (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO Heemstede RCH (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever KDV Schoterbos (Kinderdagverblijf)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO DSS (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO de Hout (Buitenschoolse opvang)
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever BSO Spaarndam (Buitenschoolse opvang)