Oudercomissie

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een OC?

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de leidinggevende BSO, ouders en GGD.

Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor de dag van de pedagogisch medewerker. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De documenten zijn in te zien op de locatie en staan beschreven in het ouderportaal mijn sportfever.

Wie zit er in de oudercommissie?
Elke ouder die een kind op de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang brengt, kan in de oudercommissie van de betreffende locatie plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang

AANSPREEKPUNT OC

Op elke Sportfever BSO hangt op het bord welke ouders de oudercommissie vertegenwoordigen. Op deze manier weet u bij wie u kunt zijn voor vragen en/of opmerkingen.