Pedagogisch beleidsplan

De 9 punten

In dit pedagogisch beleidsplan beschrijft Sportfever SportBSO haar visie op het werken met kinderen, ouders en samenwerkingspartners aan de hand van onderstaande 9 punten. Deze visie staat centraal en geeft richting aan het pedagogisch handelen in de praktijk.

 • Ieder kind is uniek. Het kind is vanaf de geboorte rijk aan mogelijkheden, krachtig en creatief. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. We zien het als een belangrijke taak om de kinderen hierbij te begeleiden. Dit doen we door goed naar kinderen te kijken en aan te sluiten bij de eigen manier van leren van elk kind.
 • Veiligheid + uitdaging is groei. Ieder kind heeft een veilige basis nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich veilig voelt, heeft energie om zich te ontwikkelen. Sportfever SportBSO biedt deze emotionele veiligheid. Elk kind moet zich bij ons veilig en vertrouwd kunnen voelen, lekker in zijn vel zitten en zichzelf kunnen zijn.
 • Spelen, ontwikkelen en leren. Kinderen ontdekken spelenderwijs de wereld om zich heen. Sportfever SportBSO sluit aan bij de actieve manier waarop kinderen leren en biedt hen een uitdagende omgeving. Kinderen krijgen de gelegenheid om op ontdekking uit te gaan en nieuwe ervaringen op te doen.
 • De groep. Kinderen doen in een groep waardevolle ervaringen op met leeftijdsgenootjes. Ze maken samen plezier en leren van en met elkaar. Sportfever SportBSO wil kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot actieve burgers in een democratische samenleving: zelfbewust en gericht op samenwerking.
 • Elk kind is welkom. Sportfever SportBSO staat ook open voor kinderen met een beperking, achterstand of ziekte. Voorwaarde is dat ons aanbod een meerwaarde moet hebben voor het kind, dat onze medewerkers in staat zijn de gewenste ondersteuning te bieden en dat de plaatsing van het kind geen nadelige gevolgen heeft voor de groep.
 • Gelijke kansen. Kinderen verschillen van elkaar in tempo, uiterlijk, talige en culturele achtergrond van de ouders en in de mate waarin de thuissituatie gunstige ontwikkelingsvoorwaarden biedt. Wij bieden ieder kind optimale ontwikkelings- kansen en spannen ons in om achterstanden te verkleinen of te doen verdwijnen.
 • Doorgaande lijn. Sportfever SportBSO houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Daarmee is het een belangrijke partner in het realiseren van de doorgaande leerlijn. Sportfever SportBSO vindt het belangrijk om met scholen af te stemmen over deze doorgaande ontwikkelingslijn.
 • Opvoeden doe je samen met ouders. In het werken met kinderen zijn ouders een onmisbare schakel. Zij zijn partner in opvoeden. Sportfever SportBSO vindt het belangrijk om – met het kind als gezamenlijkuitgangspunt – samen te werken met ouders.
 • Sportfever SportBSO werkt samen. Sportfever SportBSO is een schakel in de vele voorzieningen, die zich bezig houden met ontwikkelingsstimulering, gezondheid, opvoeding en onderwijs en werkt samen met partners die deel uitmaken van de omgeving van het kind.

 

De basisdoelen van de Wet Kinderopvang

Het pedagogisch beleid van Sportfever SportBSO sluit aan op de indeling zoals die wordt gehanteerd in de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang en in het Pedagogisch kader. Voor de pedagogische onderbouwing werkt Sportfever vanuit vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

We bieden de kinderen:

 1. Emotionele veiligheid
 2. Ontwikkeling van sociale competentie
 3. Ontwikkeling van persoonlijke competentie
 4. Overdracht van waarden en normen, morele competentie

Voor alle punten is sport het middel om positief gedrag te stimuleren. We werken ook vanuit de kanjermethode Kanjers in de Sport

Stamgroepen in de buitenschoolse opvang

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden. Op iedere BSO locatie is een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen. Uiteraard krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep. De wijze waarop de basisgroep wordt samengesteld verschilt per locatie. Dit kan bijv. zijn op basis van de leeftijd van de kinderen, of op basis van het tijdstip dat de kinderen uit school komen. In situaties van een lagere bezetting op de groep kan er voor gekozen worden om (groepjes) kinderen buiten hun vaste basisgroep samen te voegen. In deze samengevoegde groep is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld aan kinderen van dezelfde leeftijd of aan kinderen met dezelfde interesse. Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor uw kind.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?

Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

 • Op uw verzoek, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep.
 • Ten gevolge van de (over- of onder-)bezetting op de groep of om pedagogische redenen. De medewerkers op de groep brengen u op de hoogte van een incidentele of tijdelijke wijziging van de stamgroep van uw kind.
 • Indien voor een aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste stamgroep van uw kind.
 • Indien voor een aangevraagde extra opvangdag geen plaats is op de vaste stamgroep van uw kind.

 

Er zijn verschillende manieren om uw toestemming eenmalig of voor langere periode te geven voor het plaatsen op twee stamgroepen:

 • met het ondertekenen van de offerte
 • via de toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen
 • met het ondertekenen van het formulier voor incidentele opvang

Nieuwe ouders geven middels het ondertekenen van de offerte hun schriftelijke toestemming. Ouders waarvan het kind al gebruik maakt van de buitenschoolse opvang geven door het invullen en verzenden van de ‘toestemmingsverklaring opvang in basisgroepen’ aan op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie en akkoord te gaan. Op de offerte is vermeld op welke locatie en op de maandelijkse factuur in welke basisgroep, uw kind structureel is geplaatst.

De medewerkers op de groep informeren u over de eventuele incidentele of tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen. Wij wijzen u graag op het pedagogisch werkplan van iedere BSO-locatie, daarin informeren wij u over de werkwijze bij het samenvoegen van groepen. U vindt deze werkplannen op locatie pagina’s. Uiteraard kunt u ook de medewerkers van de groep vragen u meer te vertellen de werkwijze.