Kwaliteit

Voor Sportever Kinderopvang is het vanzelfsprekend dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving binnen de kinderopvang. Onze opvang voldoet dan ook aan de kwaliteitsnormen.

 • Alle vestigingen voldoen aan de eisen binnen de Wet Kinderopvang, de eisen van de GGD.
 • Onze locaties voldoen alle eisen die aan kinderopvang worden gesteld.
 • Jaarlijks maken wij voor alle vestigingen een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid, zoals voorgeschreven door de Wet Kinderopvang en jaarlijks gecontroleerd door de GGD.
 • Al onze medewerkers voldoen aan de gestelde opleidingseisen, bezitten een verklaring omtrent het gedrag, hanteren de gedrags- en beroepscode, werken vanuit het vastgestelde Pedagogisch Beleid en worden jaarlijks geschoold. En staan geregistreerd in het personenregister. Ook onze vrijwilligers en stagiaires bezitten een verklaring omtrent het gedrag.
 • De pedagogisch medewerkers van Sportfever Kinderopvang voldoen aan alle eisen en kwalificaties die aan hen worden gesteld. In de CAO Kinderopvang staan de opleidingseisen waaraan alle pedagogisch medewerkers moeten voldoen.
 • Alle medewerkers zijn op de hoogte van de werkinstructies t.a.v. veiligheid en gezondheid. Deze werkinstructies worden meerdere malen per jaar geactualiseerd. De verbeteringen worden doorgenomen met de medewerkers en ouders zien dit terug in de ouderportaal.
 • Medewerkers bij Sportfever Kinderopvang hebben een signalerende functie en zij hanteren de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Deze meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater gehandeld en in een vroeg stadium hulp kan worden ingeschakeld.
 • Elke vestiging van Sportfever Kinderopvang staat onder leiding van een assistent leidinggevende.
 • Ieder basisgroep heeft een vaste mentor. Dit is het eerste aanspreekpunt voor ouders op de kinderopvang locatie.
 • Onze pedagogisch medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door middel van coaching, een goede aansturing en begeleiding door de assistent leidinggevende, door middel van interne scholing en door Video Interactieve Begeleiding door onze pedagogisch coach.
 • Sportfever Kinderopvang luistert graag naar input van medewerkers (via haar tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek), maar ook naar haar klanten. Dit doen wij via ons Klantenpanel en via de Oudercommissies. Ook houden wij regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek onder onze ouders.

Inspectierapport

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan deze eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de GGD en het Landelijk Register Kinderopvang.

Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever KDV Schoterbos
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever SportBSO de Kickies
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever SportBSO DSS
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever SportBSO Heemstede VEW
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever SportBSO Heemstede RCH
Klik hier voor het inspectierapport van Sportfever SportBSO de Hout

Klachtenverslag Sportfever Kinderopvang 2022